Sunday, August 23, 2009

elephant.

'sahur mende waktu sekarang?'

'sahur gajah!'

...

ingatkan ada subuh gajah je.

kenapa gajah eh?

aku tak faham.

No comments: